Algemene Voorwaarden

Volgens branche organisatie Onderhoud NL

Schildersbedrijf J. Schipper hanteert de algemene voorwaarden van dienstverlening opgesteld door brancheorganisatie OnderhoudNL.

Voor vragen over onze voorwaarden neem dan contact op via info@meesterschilders.eu

ONDERHOUDNL

Koninklijke OnderhoudNL is dé ondernemersorganisatie voor schilders. Met ruim 2.200 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten cq. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland.

Artikel 1 : Algemeen

1.1 De navolgende bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en voorts op alle rechtsverhoudingen die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bestaan. Zij vormen een integrerend onderdeel van de overeenkomst.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zulks schriftelijk door de directie van de opdrachtnemer is bevestigd.

1.3 Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.

1.4 Bij strijd met schriftelijk inkoopvoorwaarden van opdrachtgever hebben de onderhavige voorwaarden voorrang.

1.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen.

1.6 Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met opdrachtnemer, aan derde overdragen.

Artikel 2 : Aanbiedingen

2.1 Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd.

2.2 Iedere na het sluiten van een overeenkomst optreden wijziging in enige, de koopprijs beïnvloeden, prijsfactor geeft opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen zonder dat opdrachtgever daaraan het recht kan ontlenen de overeenkomst te (doen) ontbinden.

2.3 Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten en kleuren, gelden slechte bij benadering. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn eigendom van de opdrachtnemer, en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden gegeven en moeten aan opdrachtnemer op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven.

2.4 Opgave van begindatum, duur en einddatum van de werkzaamheden geschiedt slechts bij benadering.

2.5 Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders weergegeven.

Artikel 3 : Bijlevering van materialen e.d.

In geval van levering van materialen e.d. door de opdrachtnemer, wordt door de opdrachtnemer 20% van de kostprijs daarvan in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 : Overeenkomsten

4.1 Aanvaarden van de door opdrachtnemer gedane aanbieding leidt eerst tot een overeenkomst door schriftelijk bevestigen door de opdrachtgever.

4.2 Mondelinge afspraken betreffende wijzigingen van een overeenkomst binden de opdrachtnemer slechts nadat en voorzover deze de afspraken schriftelijk heeft bevestigd dan wel uitgevoerd.

4.3 Bij mondelinge afspraken die een vervolg vinden in een feitelijke uitvoering van een opdracht wordt de opdracht geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte opdracht behoudens door de opdrachtgever te leveren bewijsstuk.

Artikel 5 : Zekerheidsstelling

De opdachtnemer is steeds gerechtigd, alvorens werkzaamheden aan te vangen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar de oordeel van de opdrachtnemer voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien de opdrachtgever krediet heeft bedongen. In geval geweigerd wordt de verlangende zekerheid te stellen, respectievelijk in geval de verlangende zekerheidsstelling achterwege wordt gelaten, alsmede indien de verlangende zekerheid op ongenoemde wijze wordt gesteld (aangetoond), heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan opdrachtnemer alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd ie wegens verrichte arbeid, gemaakte kosten alsmede winstderving en schadevergoeding.

Artikel 6 : Reclames

Reclames kunnen op straffe nietigheid slechts bij aangetekend schrijven bij de opdrachtgever worden ingediend binnen een termijn van vier weken na levering c.q. de oplevering van enig werk.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid en verzekering

7.1 De opdrachtnemer is nimmer gehouden schade te vergoeden bij de uitvoering van zijn werk, middellijk of onmiddellijk aan het perceel en/of de zich daarin bevindende goederen of de te bewerken objecten toegebracht, tenzij de schade voor zover deze geen brand- of stormschade is, het gevolg mocht zijn van grove schuld of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

7.2 De opdrachtnemer is gehouden de objecten, waarop de opdracht betrekking heeft tegen brand- en stormschade verzekerd. De opdrachtnemer aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

7.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico voor ontvreemding , vervuiling, brand of beschadigingen van de goederen, gereedschappen en materialen van de opdrachtnemer, zodra deze zich op het werk bevinden.

7.4 In het geval da opdrachtgever uitvoering van de betreffende werkzaamheden op ondeugdelijke ondergrond heeft verlengd, is de opdrachtnemer niet gehouden , deze werkzaamheden uit te voeren en, indien hij ze wel heeft uitgevoerd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor werk dat op of aan de ondeugdelijke ondergrond is verricht.

7.5 Breuk of beschadiging aan glas, nadat dit door de opdrachtnemer is geplaatst, komt voor rekening van de opdrachtgever.

7.6 Indien materialen voor het werk worden geleverd door de opdrachtgever, dan wel door deze of namens hem het gebruik van bepaalde materialen wordt bedongen, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen ontstaan, noch voor de dientengevolge optredende schade, hetzij aan het werk, hetzij door vertraging in de werkzaamheden, tenzij hij nadrukkelijk schriftelijk verklaart, dat hij de opdrachtgever van bedoelde aansprakelijkheid ontslaat.

7.7 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derde ten laste van de opdachtnemer mochten maken, indien schade van derde is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten; door gebruik van aantekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan opdrachtnemer door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstekt of voorgeschreven.

7.8 Voor adviezen is de opdrachtnemer maximaal tot aan het daarvoor in rekening gebrachte bedrag aansprakelijk. Opdrachtnemer is in het geheel niet aansprakelijk voor adviezen voorzover deze betrekking hebben op esthetische aspecten van de opdracht.

7.9 Indien en voorzover de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, toegebracht aan het perceel, de te bewerken objecten of de zich daarin bevindende goederen, strekt de schadevergoedingsplicht zich niet verder uit dan tot de verplichting deze schade kosteloos te herstellen. Elke verdere verplichting tot vergoeding van schade, met name gevolgschade, is uitgesloten.

7.10 In alle gevallen waarin de opdrachtnemer een beroep op het bovenvermelde toekomt, kunnen zijn eventueel aangesproken werknemers eveneens beroep doen op het bepaalde in dit artikel.

Artikel 8 : Niet, niet-tijdige, resp. niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst

8.1 Indien de opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elke dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

8.2 Indien de opgedragen werkzaamheden of leveringen niet of niet-tijdig kunnen plaatsvinden, dan wel deze moeten worden onderbroken, alles door een oorzaak, welke niet aan de opdrachtnemer is te wijten, is de opdrachtnemer gerechtigd volledige schadevergoeding te dier zake van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 9 : Waarschuwingplicht M.B.T verkoop van objecten

Bij verkoop van het object, waarin door de opdrachtnemer werkzaamheden dienen te worden verricht, is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis te stellen. Gelijke verplichtingen geldt in geval van verkoop van het object na gereedkomen der werkzaamheden in het geval geen volledige betaling ter zake heeft plaats gevonden.

Artikel 10 : Recht van terughouding en van eigendomsverhouding

10.1 De geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen ongeacht, of deze voortvloeien uit de rechtsverhouding die tot aflevering van de desbetreffende zaken heeft geleid heeft voldaan. Zolang deze voldoening niet heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever niet bevoegd de goederen te vervreemden of te bezwaren, in fiduciaire eigendom over te dragen, te verhuren, te verpachten of onder welke benaming dan ook aan derden in bruikleen te verschaffen.

10.2 Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, is de opdrachtgever verplicht de afgeleverde goederen tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend voor eigen rekening te verzekeren. Opdrachtgever wordt geacht, zijn rechten voortvloeiende uit die verzekeringsovereenkomst aan opdrachtnemer te hebben gecedeerd. Op de eerste aanmaning doet opdrachtgever aan opdrachtnemer opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij en het polisnummer.

10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, ingeval opdrachtgever met betrekking tot enige financiële verplichtingen jegens hem in verzuim geraakt, de afgeleverde zaken weer tot zich te nemen ter plaatse waar hij ze aantreft, zulks zonder rechtelijke tussenkomst.

10.4 De opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering va zijn opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat hem zijn opeisbare vorderingen worden voldaan.

Artikel 11 : Overmacht

11.1 Overmacht ontslaat opdrachtnemer van al zijn verplichtingen, jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook ontstaan. Als overmachtsfeit zullen ondermeer de volgende omstandigheden gelden; (burger) oorlog en oproer, ook buiten Nederland; epidemieën; brand en andere storingen in opdrachtnemers bedrijf of in dat van derden-leveranciers; vertraagde afleveringen; stopzetting van de productie van derden-leveranciers met betrekking tot door opdrachtnemer bestelde materialen, grondstoffen, uit te voeren werkzaamheden e.d.; transportmogelijkheden, werkstakingen, uitsluiting, stemming, diefstal uit opdrachtnemers magazijn of werkplaats al dan niet met braak, waardoor begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enig in reparatie of stalling gegeven object, en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden, waardoor de normale gang in opdrachtnemers bedrijf wordt belemmerd.

11.2 Opdrachtnemer kan zich op overmacht beroepen zowel indien het overmachtfeit zich voor de oorspronkelijke overeengekomen afleveringsdatum als nadien voordoet.

11.3 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolgen van overmacht is zowel de opdrachtnemer als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zeven maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

11.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolgen van overmacht, is degene op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht de in het volgende lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

11.5 Zowel ingeval van ontbinding als in dat van opschorten tengevolgen van overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds verwerkte materialen en de reeds verrichte werkzaamheden.

11.6 Ingeval de opdachtnemer getroffen wordt door overmacht, waardoor mede begrepen is stagnatie in de bouw, te late aanvang, te trage uitvoering en te late oplevering van het werk door andere aannemers, kunnen de opdrachten door de opdrachtnemer worden uitgesteld dan wel geannuleerd, zonder verplicht te zijn tot enige boete of schadevergoeding, doch zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk.

Artikel 12 : Betaling

Betaling van een rekening dient te geschieden binnen twee weken na de postdatum van verzending der rekening. Betaling van een betalingstermijn dient te geschieden binnen twee weken na de vervaldatum van de betreffende termijn. De opdrachtnemer is bevoegd aan het factuurbedrag, wegens kredietbeperking een post toe te voegen ten bedrage van 3% daarvan, welke post de opdrachtgever verplicht is te betalen, tenzij hij het factuurbedrag voldoet binnen de terzake geldende termijn. Indien de opdrachtgever het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan de opdrachtnemer de wettelijk toegestane rente over het netto factuurbedrag verschuldigd voor elke maand (30 dagen) of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

Artikel 13 : Incassokosten

Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die de opdrachtnemer na het verzoek om betaling maakt ter inning van zijn vordering, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de in totaal verschuldigde som.

Artikel 14 : Aangenomen werk

Behalve de onder overige vermelde bepalingen gelden voor aangenomen werk de navolgende bepalingen.

14.1 Prijsaanbiedingen blijven gedurende 30 dagen bindend en vervallen, indien niet binnen die termijn aanvaard. Acceptatie van gedane prijsaanbiedingen wordt schriftelijk vastgelegd, althans bevestigd.

14.2 Bij verandering in de opdracht zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk. Bij een saldo aan minderwerk wordt aan de opdrachtgever 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

14.3 Voor overschrijding der leverings- en/of oplevertermijn, welke niet aan de opdrachtnemer te wijten is en welke tijdig is vermeld, zullen de opdrachtnemer geen boeten in rekening worden gebracht.

14.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en zodra de opdrachtgever dit aan de opdrachtnemer heeft medegedeeld.

Artikel 15 : Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn.

15.2 Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met hen gesloten overeenkomsten zullen, voorzover behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.

Artikel 16 : Garantie

16.1 Op schilderwerk rust een garantieperiode van 2 jaar.

16.2 Garantie wordt verleent op een normaal degradatie-proces van het schilderwerk. Ondergronden, lekkages en andere bouwkundige problemen kunnen invloed hebben op het sneller degraderen van het verfsysteem. Bouwkundige problemen dienen dan ook vooraf het schilderwerk te worden gecorrigeerd. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor bouwkundige problemen.

16.3 Signaleert de opdrachtnemer een probleem, dan zal deze zeker aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

16.4 In het eerste jaar van garantie mag 5% van het schilderwerk schade vertonen. In het tweede jaar mag 10% van het schilderwerk schade vertonen volgens een normaal degradatie-proces

TOP